ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy będących własnością Gminy Szydłowiec. 197/18 Obowiązujący
2 2018-10-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018. 195/18 Obowiązujący
3 2018-10-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 196/18 Obowiązujący
4 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nowe umiejętności – nowe możliwości” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 L/363/18 Obowiązujący
5 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szydłowiec L/362/18 Obowiązujący
6 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej L/361/18 Obowiązujący
7 2018-10-03 Statut gmniy w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec L/360/18 Obowiązujący
8 2018-10-03 Wybory w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa w sołectwie Sadek L/359/18 Obowiązujący
9 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego "RAZEM" dotyczącą realizacji zadań własnych przez Burmistrza Szydłowca oraz inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości: Sadek - Szydłowiec ul. Kolejowa - Szydłówek ze środków własnych przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o." w Szydłowcu. L/358/18 Obowiązujący
10 2018-10-02 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem działki 5699/17 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i bliźniaczą. 194/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec