ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
19/21
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
18/21
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
17/21
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 969/36 o pow. 0,5650 ha, położonej w Szydłowcu przy ul. Metalowej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
Nr aktu prawnego
15/21
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 367/2
Nr aktu prawnego
14/21
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
13/21
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
12/21
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
11/21
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania Hotelu "Pod Dębem" zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
10/21
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
9/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji