ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-01-24 10:01:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału Kazimierz Piotrowski
Adres: 26-500 Szydłowiec, Słomiana 17; Telefon: 48 617-86-53 lub 48 617-86-54

Zakres działania:

 1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyodrębnia się Referat Spraw Gospodarczych i Zieleni Miejskiej;
 2. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy wykonywanie czynności wynikających z przepisów:
  1) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami), a w szczególności przez:
  a) opracowanie założeń i zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  b) inicjowanie działań zmierzających do likwidacji składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie tym zjawiskom;
  c) opracowanie założeń i wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów stałych;
  d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne.
  2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), a w szczególności przez:
  a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  b) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ochrony środowiska;
  c) stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulujących zasady ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne;
  d) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenie gminy,
  e) naliczanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne ich usuwanie;
  f) wydawanie użytkownikom maszyn nakazów ograniczających uciążliwość dla środowiska;
  g) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia parków wiejskich, w tym określanie ich granic i sposobów wykonywania ochrony;
  3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami), a w szczególności przez:
  a) prowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania wprowadzaniu przez właścicieli gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych;
  b) uczestnictwo w rozprawach wodnoprawnych;
  c) prowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu i skutków powodzi;
  d) ograniczania na określonym obszarze pobierania wody do celów innych niż zaopatrzenie ludności;
  4) ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2001 roku Nr 99 poz. 1079 ze zmianami), a w szczególności przez:
  a) prowadzenie analiz oraz tworzenie warunków utworzenia parku krajobrazowego na terenie gminy;
  b) prowadzenie działań popularyzujących ochronę przyrody;
  5) ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2002 roku Nr 112 poz. 982 ze zmianami), a w szczególności przez:
  a) współdziałanie z organami Inspekcji Ochrony Środowiska w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska;
  b) składanie wniosków do organów Inspekcji o przeprowadzenie kontroli oraz żądanie informacji w sprawie przeprowadzonych kontroli;
  c) współpracę z organami Inspekcji w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska;
  d) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez organy Inspekcji;
  6) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 ze zmianami), a w szczególności przez opracowanie materiałów służących Burmistrzowi Miasta Szydłowca do opiniowania i uzgadniania wniosków o wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż i kopalin.
  7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), a w szczególności przez:
  a) opiniowanie zezwoleń – wydawanych przez starostę – na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilości powyżej tysiąca ton rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych;
  b) zasięganie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed uzgodnieniem z wytwarzającym odpady sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych wytworzonych w ilości od jednej tony do jednego tysiąca ton rocznie;
  c) opiniowanie wniosków o zezwolenie na transport i usuwanie odpadów niebezpiecznych, ich przetwarzanie i unieszkodliwianie;
  d) opracowanie założeń programu ochrony środowiska w Gminie Szydłowiec i realizowanie zadań z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z programu;
  e) uzgadnianie decyzji starosty w sprawie określenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych;
  f) przyjmowanie informacji od wytwarzających odpady o rodzaju i ilości umieszczonych na składowisku odpadów oraz o czasie ich składowania;
  g) wnioskowanie do Burmistrza o przeznaczanie – na cele określone przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska – środków wpływających na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  8) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 ze zmianami), a w szczególności:
  a) sprawy dotyczące powołania, likwidowania lub przekształcenia komunalnych zakładów budżetowych w tym tworzenie spółek prawa handlowego (wnioski, opinie, projekty uchwał),
  b) opiniowanie wniosków o ustalenie cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej,
  9) ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 ze zmianami), a w szczególności;
  10) opiniowanie przebiegu dróg powiatowych;
  11) prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
  12) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  13) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  14) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu:
  a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  b) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
  c) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
  d) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  e) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  f) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  g) orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego;
  h) wyrażenie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze inne niż w przepisach;
  15) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 ze zmianami), a w szczególności:
  a) nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt;
  b) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
  c) wydawanie decyzji dotyczącej czasowego odebrania zwierzęcia w przypadku stwierdzenia znęcania się nad nim;
  16) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468 ze zmianami), a w szczególności przygotowywanie wniosków i decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na uprawę maku, konopi włóknistych oraz wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopi;
  17) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 roku Nr 66, poz. 652 ze zmianami), a w szczególności:
  a) współdziałania ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w tym podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń w tym zakresie;
  b) oznaczenie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw.
  18) ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 171 poz. 1398 ze zmianami), a w szczególności:
  a) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów;
  b) współpraca z delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin.
  19) wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr.16, poz. 78 ze zmianami), a w szczególności:
  a) opracowania projektów uchwał rady o objęciu na obszarze gminy ochroną gruntów rolnych;
  b) wnioskowanie o umorzenie całości lub części należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jak również dotyczącej powiększenia lub założenia cmentarza;
  c) nakazywanie właścicielowi gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z jego winy degradacji gruntów oraz zniszczenia określonych upraw;
  20) wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2000 roku Nr 56, poz. 679 ze zmianami), a w szczególności:
  a) współpraca ze starostwem powiatowym w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie będących własnością Skarbu Państwa;
  b) wykładanie do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.
  21) wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002 roku Nr 42, poz. 372 ze zmianami) w zakresie opiniowania rocznych planów łowieckich oraz wyrażania opinii w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego;
  22) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz.U z 1999 roku Nr 98, poz. 1150 ze zmianami), a w szczególności dotyczących zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury w tym związanych z konserwacją zabytków oraz miejsc pamięci narodowej.
 3. Prowadzenie całości spraw kadrowych oraz całości spraw dotyczących naliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy;
 4. Wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zawierania umów z Gminą dotyczących zasad i warunków zatrudniania w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych;
 6. Koordynacja spraw związanych z działalnością Zakładu Budżetowego Gminy Administracji Budynków Komunalnych i Miejskiego Wysypiska Śmieci.
 7. Współdziałanie ze spółkami komunalnymi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 8. Nadzór merytoryczny nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej;
 9. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw gospodarczych i zieleni miejskiej należy:
  1) dokonywania przydziału zakresu zadań poszczególnym pracownikom zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy i nadzór nad ich realizacją;
  2) wykonywanie remontów urządzeń infrastruktury komunalnej;
  3) utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych;
  4) inspirowanie, opracowanie i realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych na terenach komunalnych;
  5) stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, w tym czyszczenie, konserwacja oraz bieżąca pielęgnacja rabat kwiatowych i roślin ozdobnych;
 10. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Lesiak Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 10:01:58
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Lesiak Data wprowadzenia do BIP 2011-01-24 10:01:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Lesiak Data udostępnienia informacji: 2011-01-24 10:02:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2014-04-22 13:50:20
Artykuł był wyświetlony: 6382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu