ˆ

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji należy:
 1. przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i przygotowanie do przedłożenia go odpowiednim organom;
 2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 4. przechowywanie zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 5. rejestrowanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 6. przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień, opinii lub rozstrzygnięć wymaganych ustawą
  i przepisami szczegółowymi;
 7. ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. wydawanie postanowień w zakresie wygaszania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 10. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
 11. prowadzenie i aktualizowania rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami;
 12. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych miasta i gminy;
 13. wydawania wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych miasta i gminy;
 14. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu;
 15. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym terenu;
 16. prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wydawanie decyzji w tym zakresie;
 17. sporządzanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie urbanistyczno – budowlanym oraz uzgadnianie tych planów
  z zainteresowanymi organami;
 18. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu;
 19. prowadzenie dokumentacji wspólnot gruntowych, nadzór nad ich działalnością oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703);
 20. inicjowanie, planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej na terenie Gminy;
 21. opracowanie wspólnie z właściwymi Wydziałami projektu planu zadań inwestycyjnych;
 22. zapewnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 23. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji;
 24. realizacja zadań wykonywanych z udziałem inicjatyw społecznych;
 25. analiza rynku inwestorskiego;
 26. przygotowanie przedmiotu zamówienia na inwestycje i remonty zgodnie z zasadami zamówień publicznych;
 27. współpraca z inwestorem zastępczym w zakresie nadzoru inwestorskiego, merytorycznego i finansowego nad prawidłowością wydatkowania środków budżetowych;
 28. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową i modernizacją dróg;
 29. prowadzenie spraw związanych z rozbudową linii oświetlenia ulicznego;
 30. prowadzenie spraw związanych z gospodarka energetyczną na terenie gminy;
 31. opracowanie we współpracy ze Skarbnikiem wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy;
 32. przedkładanie Burmistrzowi informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi związanego z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych oraz przygotowanie wystąpienia Burmistrza w celu wydania polecenia właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia;
 33. prowadzenie ewidencji nieruchomości;
 34. sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
 35. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 36. wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego;
 37. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 38. prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości;
 39. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,
  o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;
 40. zapewnienie wyceny nieruchomości, w tym analiz i sprawozdawczości w zakresie mienia komunalnego;
 41. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
 42. prowadzenie spraw z zakresu scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki,
 43. prowadzenie spraw prawa pierwokupu;
 44. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości i numeracji porządkowej nieruchomości;
 45. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 46. wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony zabytków, w tym związanych z konserwacją zabytków oraz miejsc pamięci narodowej;
 47. sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
 48. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;
 49. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustaw, mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:09:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:09:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:09:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »