ˆ

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji należy:
 1. przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i przygotowanie do przedłożenia go odpowiednim organom,
 2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 4. przechowywanie zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 5. rejestrowanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 6. przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień, opinii lub rozstrzygnięć wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi,
 7. ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. wydawanie postanowień w zakresie wygaszania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 9. ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 10. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu,
 11. prowadzenie i aktualizowania rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,
 12. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych miasta i gminy,
 13. wydawania wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych miasta i gminy,
 14. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu,
 15. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym terenu,
 16. prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wydawanie decyzji w tym zakresie,
 17. sporządzanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie urbanistyczno – budowlanym oraz uzgadnianie tych planów z zainteresowanymi organami,
 18. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
 19. prowadzenie dokumentacji wspólnot gruntowych, nadzór nad ich działalnością oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 20. prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk,
 21. inicjowanie, planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej na terenie Gminy,
 22. opracowanie wspólnie z właściwymi Wydziałami projektu planu zadań inwestycyjnych,
 23. zapewnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji,
 24. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji,
 25. realizacja zadań wykonywanych z udziałem inicjatyw społecznych,
 26. analiza rynku inwestorskiego,
 27. przygotowanie przedmiotu zamówienia na inwestycje i remonty zgodnie z zasadami zamówień publicznych,
 28. współpraca z inwestorem zastępczym w zakresie nadzoru inwestorskiego, merytorycznego i finansowego nad prawidłowością wydatkowania środków budżetowych,
 29. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową i modernizacją dróg,
 30. prowadzenie spraw związanych z rozbudową linii oświetlenia ulicznego,
 31. prowadzenie spraw związanych z gospodarka energetyczną na terenie gminy,
 32. opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy,
 33. przedkładanie Burmistrzowi informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi związanego z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych oraz przygotowanie wystąpienia Burmistrza w celu wydania polecenia właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia,
 34. prowadzenie ewidencji nieruchomości,
 35. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 36. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 37. wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego,
 38. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 39. prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 40. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,
  o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
 41. zapewnienie wyceny nieruchomości, w tym analiz i sprawozdawczości w zakresie mienia komunalnego,
 42. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 43. prowadzenie spraw z zakresu scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki,
 44. prowadzenie spraw prawa pierwokupu,
 45. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości i numeracji porządkowej nieruchomości,
 46. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 47. wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony zabytków, w tym związanych z konserwacją zabytków oraz miejsc pamięci narodowej,
 48. sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami,
 49. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 50. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustaw, mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 10:04:58
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 10:05:27
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 10:05:27
Artykuł był wyświetlony: 4085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu