ˆ

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy wykonywanie zadań w oparciu o przepisy ustaw regulujących sprawy podatkowe, a w szczególności:
 1. dokonywanie wymiaru i pobór zobowiązań pieniężnych w gminie Szydłowiec dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych,
 2. opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących określenia wysokości stawek we wszystkich rodzajach podatków oraz opłat lokalnych, jak również projekty dotyczące ulg i zwolnień,
 3. rozliczenie, kontrola formalno-rachunkowa, naliczanie prowizji z tytułu kwartalnych wpłat podatków sołtysów – inkasentów,
 4. księgowanie komputerowe podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych,
 5. sporządzanie informacji i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do organów nadzorczych oraz innych zgodnie z rozporządzeniami (tj. Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mazowiecka Izba Rolnicza),
 6. przygotowywanie dokumentacji do podań w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności podatków,
 7. prowadzenie postępowań z urzędu oraz na wniosek podatnika w sprawach podatkowych,
 8. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków,
 9. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej wraz z podaniem powierzchni gruntów w podziale na hektary fizyczne i przeliczeniowe do instytucji takich jak: zakłady pracy, uczelnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, opieka społeczna, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki, Powiatowy Urząd Pracy,
 10. rozliczanie zaległości z tytułu podatków do celów sprawozdawczych,
 11. prowadzenie ewidencji wystawionych i doręczonych upomnień z tytułu zaległości podatkowych,
 12. rejestrowanie nowych i wyrejestrowywanie pojazdów na podstawie wykazu z Wydziału Komunalnego Starostwa Powiatowego,
 13. prowadzenie ewidencji w związku z czasowym wyrejestrowywaniem pojazdów,
 14. współpraca z Wydziałem Geodezji. Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w zakresie informacji o zmianach geodezyjnych,
 15. współpraca z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w związku z rejestracją pojazdów,
 16. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach dotyczących zakończenia budowy,
 17. współpraca z Wydziałem Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian sposobu użytkowania budynków oraz innych,
 18. przygotowywanie i wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych,
 19. wprowadzanie zmian na podstawie złożonych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych,
 20. kompletowanie dokumentów i wydawanie decyzji dla rolników ubiegających się o ulgi (żołnierska, scaleniowa, z tytułu nabycia gruntów),
 21. prowadzenie ewidencji gruntów dzierżawionych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i osób fizycznych w oparciu o przepisy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 22. sporządzanie protokółów o stanie majątkowym dla innych gmin osób zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec,
 23. potwierdzanie wniosków o udostępnienie danych dotyczących stanu majątkowego dla policji, prokuratury i sądów,
 24. przygotowywanie dokumentów z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz podatku od środków transportowych do sprawozdań odnośnie skutków obniżenia stawek podatkowych,
 25. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów poszczególnych miejscowości oraz rejestru zbiorczego podatków,
 26. wydawanie kwestionariuszy dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu Rolników i wysokości opłacanych składek na FUSR na podstawie dokumentów z lat 1977-1992,
 27. prowadzenie ewidencji zakładów pracy chronionej, prowadzenie postępowań w sprawie dopuszczalności uzyskiwania przez nie pomocy de minimis oraz wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu takiej pomocy.
 28. obsługiwanie systemu SHRIMP mającego na celu rejestrację i monitorowanie udzielonej przez Gminę pomocy publicznej
 29. przygotowywanie dokumentacji do wniosków o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Szydłowiec w zamian za zaległości podatkowe
 30. prowadzenie konta pozabilansowego 991 – rozrachunki z inkasentami z tytułu pobranych podatków.
 31. wezwania do wyjaśnień nieprawidłowych wpłat, przyjmowanie wniosków o zwrot nadpłat i ich realizacja,
 32. wykonywanie czynności wynikających z przepisów mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 10:31:08
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 10:32:04
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 10:32:04
Artykuł był wyświetlony: 3646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu