ˆ

Wydział Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Organizacyjnym wyodrębnia się:
  1. Referat Kancelaryjno-Administracyjny
  2. Biuro Rady Miejskiej,
  3. Samodzielne stanowisko do spraw Kadrowych,
  4. Samodzielne stanowisko do spraw Informatyki i Ochrony Danych Osobowych.
 2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kancelaryjno-administracyjnych należy:
  1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza oraz kancelarii ogólnej Urzędu,
  2. obsługa narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
  3. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
  4. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
  5. publikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zarządzeń Burmistrza,
  6. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę,
  7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  8. ewidencjonowanie i zamieszczanie na tablicach ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, komunikatów, ogłoszeń itp,
  9. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu, zabezpieczenie przed włamaniem, nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu,
  10. prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego na cele administracyjne oraz ewidencji składników majątkowych,
  11. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, przechowywaniem i używaniem pieczęci urzędowych i prowadzenie ich rejestru,
  12. prenumerata wydawnictw, czasopism i publikacji specjalistycznych,
  13. planowanie i realizacja remontów bieżących w Urzędzie,
  14. utrzymanie czystości i porządku w budynkach Urzędu oraz ich obrębie,
  15. eksploatacja pojazdów służbowych,
  16. prowadzenie spraw związanych z symbolami narodowymi i tablicami urzędowymi,
  17. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o utworzeniu społecznych komitetów budowy,
  18. prowadzenie rejestru projektów uchwał przekazywanych do Rady,
  19. sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza w oparciu o materiały przekazane ze wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie Biura Rady Miejskiej należy:
  1. zapewnienie przewodniczącemu Rady, wiceprzewodniczącym Rady, komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy,
  2. przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady, komisji stałych i doraźnych,
  3. prowadzenie protokołów z posiedzeń Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
  4. gromadzenie dokumentacji z pracy Rady i komisji Rady,
  5. prowadzenie rejestru protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
  6. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego
  7. prowadzenie ewidencji i zbioru wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
  8. organizacja pracy przy załatwianiu skarg i wniosków należących do właściwości Rady,
  9. opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje Rady
   i radnych oraz w sprawach funkcjonowania Rady,
  10. zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z pracą Rady i komisji Rady,
  11. przygotowywanie w celu przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwał Rady,
  12. publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zawiadomienia o posiedzeniach Rady i komisji Rady, protokołów z posiedzeń, projektów uchwał, podjętych przez Radę uchwał,
  13. realizacja zadań związanych z wyborem ławników.
 4. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kadrowych należy:
  1. prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym pracowników zatrudnianych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
  2. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
  3. wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
  4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zawierania umów
   z Gminą dotyczących zasad i warunków zatrudniania w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych,
  5. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom Urzędu zatrudnionym w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
  6. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej,
  7. prowadzi sprawy związane z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Urzędzie,
  8. przygotowanie i przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 5. Do zadań Wydziału Organizacyjnego z zakresu informatyki, ochrony danych osobowych należy:
  1. administrowanie siecią komputerową,
  2. zakup nowego i modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego,
  3. stały nadzór nad systemem informatycznym w Urzędzie, w tym nad siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  4. instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego,
  5. obsługa strony internetowej Gminy,
  6. stały kontakt z firmami prowadzącymi wdrożenia i doradztwo w zakresie używanego oprogramowania,
  7. planowanie rozwoju sieci bezpieczeństwa baz danych,
  8. organizacja i koordynacja szkoleń komputerowych pracowników Urzędu,
  9. opracowanie i modyfikacja koncepcji informatyzacji Urzędu oraz ich wdrażanie,
  10. obsługa informatyczna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  11. planowanie i wdrażanie technologii cyfrowych wykorzystywanych w realizacji zadań Urzędu (e-Urząd),
  12. współpraca z Wydziałem Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju w zakresie przygotowywania projektów na finansowanie zadań z zakresu informatyzacji i wprowadzania technologii cyfrowych.
 6. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 08:41:52
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 08:42:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 08:42:51
Artykuł był wyświetlony: 2520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu