ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 10:55:34

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego oznaczonej numerem działki 5716/2.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 10:55:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 10:56:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 10:56:23
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Szydłowca o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych w miejscowości Wysoka, gmina Szydłowiec, na działkach o nr ewid. 294/1 i 294/2, zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 10:51:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Pytlak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 10:51:43
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 10:52:31
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 10:52:31
Artykuł był wyświetlony: 145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 10:48:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 10:48:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 10:49:18
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 10:49:18
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku pn. "Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-26 14:19:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 14:19:18
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 14:22:31
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 14:22:31
Artykuł był wyświetlony: 331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-26 14:16:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 14:16:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 14:22:31
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 14:22:31
Artykuł był wyświetlony: 338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 13:46:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Zyzman-Wiśnios Data wytworzenia informacji: 2017-04-20 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 13:46:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 13:46:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 15:55:10
Artykuł był wyświetlony: 644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku pod kątem kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli muzyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 09:08:28

OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem utworzenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Sadku, Gmina Szydłowiec prowadzi rozeznanie rynku pod kątem kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli muzyki, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784).
 
Uruchomienie Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Sadku planowane jest od dnia 1 września 2017 r.
 
Podstawą zatrudnienia nauczycieli będzie ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.).
 
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Szkole Muzycznej I-go stopnia w Sadku proszone są o złożenie kserokopii dyplomu potwierdzającego wymagane kwalifikacje w sekretariacie Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3 A lub przesłanie na adres .
 
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lub pod numerem telefonu (48) 617-14-52.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Nowak Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 09:08:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 09:10:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 09:10:34
Artykuł był wyświetlony: 1201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 13:32:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
  1. roczna 10.607,07 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedem złotych 07/100)
  2. miesięczna – 883,92 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote 92/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych (wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 260
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
  1. roczna – 4.506,39 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześć złotych 39/100)
  2. miesięczna – 375,53 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 53/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ( wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 200
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 13:32:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 13:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 13:34:09
Artykuł był wyświetlony: 1751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 09:51:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marszałek Województwa Mazowieckiego Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Struzik Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 09:51:59
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 09:53:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-02-08 09:53:06
Artykuł był wyświetlony: 4522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
  1. pracodawca,
  2. notariusz,
  3. konsul RP,
  4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 23129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu