ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 11:22:08

ZAWIADOMIENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Szydłowcu z a w i a d a m i a, że w dniach od 24 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego nr 2, (I piętro – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji) w godz. od 8:00 do 15:00 wyłożone będą do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia państwowego podlegającego komunalizacji.
 
Spisy powyższe dotyczą n/w nieruchomości :
 • karta Nr 753 – nieruchomości oznaczone numerami działek 1794/3, 1794/7, 1794/9, 1794/11 i 1794/15 położone w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.
 • karta Nr 754 – nieruchomości oznaczone numerami działek 1794/8, 1794/10, 1794/12 i 1808/2 położone w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Plewa Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Plewa Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 11:22:08
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 11:26:29
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 11:26:29
Artykuł był wyświetlony: 177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 09:53:30

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec położonych w Szydłowcu przy ul. Pięknej oznaczonych numerami działek 1379/16 i 1380/18.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617-86-57.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 09:53:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 09:53:40
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 09:53:40
Artykuł był wyświetlony: 268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe numery rachunków do wpłat podatków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 11:54:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje o nadaniu w decyzjach wymiarowych indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 10:55:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZPI.6722.1.2017
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały Nr 126/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 96/XVI/12 z dnia 26.03.2012 roku.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Artur Ludew
Burmistrz Szydłowca

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 10:55:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 10:56:50
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 10:56:50
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 18:09:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Szydłowca, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023.
 
Celem wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023 jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.
 
Integralną częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016-2023 jest załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym graficzne ujęcie granic obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru Gminy Szydłowiec.

Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 20 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. w formie:
 1. Spotkania otwartego, a także debaty z interesariuszami rewitalizacji, podczas których zostaną omówione propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie i debata odbędą się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Szydłowcu, ulica Sowińskiego 1 – Zamek w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec.
 2. Spotkania otwartego, a także debaty z interesariuszami rewitalizacji, podczas których można porozmawiać i omówić propozycje działań dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie otwarte odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9 do 15 podczas Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego w Szydłowcu na Rynku Wielkim.
 3. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w godzinach pracy Urzędu.
 4. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w Biuletynie Informacji Publicznej – w terminie przedstawionym w punkcie 2.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@szydłowiec.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu, Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec,
 3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w godzinach pracy Urzędu.
Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:
 1. na stronie Gminy Szydłowiec w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.szydlowiec.pl,
 2. w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
 
ZATWIERDZAM
/-/
Artur Ludew
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Milena Gruszczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 18:09:13
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 18:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 18:19:02
Artykuł był wyświetlony: 1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 12:13:27

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szydłowiec:
 • w trybie przetargu działka położona w Szydłowcu przy ul. Metalowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” oznaczona nr 969/14;
 • w trybie bezprzetargowym działki położone w Szydłowcu przy ul. Parkowe oznaczone nr 5699/17, 5699/20, 5699/21 i 5699/22 na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 12:13:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 12:15:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 12:15:51
Artykuł był wyświetlony: 1015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Zdziechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 12:04:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczoną numerem działki 188/8 o powierzchni 1884 m2 – cena wywoławcza 15 300,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 28 kwietnia 2017 roku roku o godz. 11:00.
 
Działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach rolnych. Dla w/w działki została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-03 13:23:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-03 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-03-03 13:23:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-03-03 13:30:53
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-03-03 13:30:53
Artykuł był wyświetlony: 1815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 09:51:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marszałek Województwa Mazowieckiego Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Struzik Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 09:51:59
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 09:53:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-02-08 09:53:06
Artykuł był wyświetlony: 3004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
 1. pracodawca,
 2. notariusz,
 3. konsul RP,
 4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 21973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu