ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o naborze na kandydatów na ławników

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-21 14:32:00 przez Robert Kamienik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Szydłowiec, że w dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.
 
W związku z powyższym, prowadzony jest nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 do:
 1. Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego (liczba wybieranych ławników – 1);
 2. Sądu Rejonowego w Szydłowcu w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego (liczba wybieranych ławników – 1).
Ławników wybiera Rada Miejska w Szydłowcu na podstawie art. 158 - 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DOKONUJE SIĘ NA KARCIE ZGŁOSZENIA.
 
Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejsza niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę co najmniej 50 osób, zawierającą imię, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
 
Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Koszty opłat za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA
30 czerwca 2019 r.
 
Zgłoszenia proszę składać do kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Rynek Wielki 1.
I piętro, pokój 12 (Kancelaria Urzędu)
w godzinach pracy Urzędu (7:30- 15:30)
 
Druk karty zgłoszenia, a także wzory druków oświadczeń i listy osób zgłaszających kandydata można pobrać
ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec
www.bip.szydlowiec.pl w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”
lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Ratusz, Rynek Wielki 1
oraz Biurze Rady Miejskiej w Szydłowcu, ul. Kolejowa 9B

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kubiś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 14:14:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 14:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 14:32:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony