ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-26 11:36:07 przez Robert Kamienik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie
do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Szydłowiec
 
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na pierwszym piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, będącym w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.
 
Powierzchnia lokalu: 56,00m2
Cena wywoławcza udziału: 70.795,00zł
Wysokość wadium wnoszonego w pieniądzu: 4.000,00zł
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym Nr 46 przy ul. Radomskiej w Szydłowcu na Osiedlu Zamkowa oznaczona jako działka Nr 3950/25, objęta jest księgę wieczystą nr RA1S/00025790/0 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. Zgodnie z miejscowym planem działka 3950/25 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B1MW,U przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17.
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec nr 06 91290001 0090 0900 3317 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu, z dopiskiem Wadiumprzetarg na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
 
Wpłata wadium powinna być dokonana z wyprzedzeniem tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora najpóźniej w dniu 23 listopada 2018 r.
 
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem współmałżonka wyrażającym zgodę na nabycie udziału ½ części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub ze środków pochodzących z majątku osobistego, albo złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  • zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Szydłowiec – Urząd Miejski w Szydłowcu można uzyskać na stronie www.bip.szydlowiec.pl w zakładce „Klauzula informacyjna”;
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
Jeżeli osoba ustalona nabywcą lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz Szydłowca odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu ponosi w całości nabywca.
 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić jednorazowo, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Gminy Szydłowiec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej.
 
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
Informacji szczegółowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617 86 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2018-10-26
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-10-26 11:31:20
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 11:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-10-26 11:36:07
Artykuł był wyświetlony: 2748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu