ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy Pl. M. Konopnickiej 13

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-10 15:36:38 przez Robert Kamienik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu.
 
Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 28,63m2, położony na II piętrze (ostatnim) w budynku wielomieszkaniowym przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu, objętym księgą wieczystą nr RA1S/00002734/3 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Z lokalem związany jest udział w wysokości 2863/66700 w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu działki nr 4105/4 o pow. 892m2. Lokal mieszkalny stanowiący pustostan składa się z 1-go pokoju, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki z wc. Z racji położenia na ostatniej kondygnacji lokal posiada we wszystkich pomieszczeniach część sufitów ze skosami. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno -kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
 
Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadną umową. Nie ma też innych przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu został przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r.
 
Cena wywoławcza 42.640,00zł.
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 • wniesienie wadium w formie pieniężnej w kwocie 3.000,00zł na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec nr 06 91290001 0090 0900 3317 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu, z dopiskiem Wadium lokal Nr 7 przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu”. Wadium powinno zostać ujawnione na w/wym. koncie najpóźniej do dnia 14 czerwca 2018r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  1) zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń;
  2) zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Szydłowiec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);
 • okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, albo złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w przypadku cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
Jeżeli osoba ustalona nabywcą lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy, a wadium ulega przepadkowi.
 
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (wycena lokalu, wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej), koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić jednorazowo, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Gminy Szydłowiec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
 
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
Informacji szczegółowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617 86 56.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2018-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 15:34:37
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 15:36:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 15:36:38
Artykuł był wyświetlony: 244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu