ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg wyodrębnia się:
  1. Referat Gospodarki Komunalnej;
  2. Referat Zarządu Dróg.
 2. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
  1. kompleksowe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń zastępczych, w tym bieżąca współpraca z komisją mieszkaniową, ogłaszanie i realizowanie list przydziału mieszkań komunalnych,
   2. prowadzenie postępowań w zakresie najmu lub dzierżawy lokali użytkowych,
   3. przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe stanowiące własność gminy,
   4. administrowanie i eksploatacja budynków oraz terenów przyległych stanowiących własność gminy poprzez dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków; sporządzanie planów remontów,
   5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
   6. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;
  2. utrzymanie czystości na terenach gminnych;
  3. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i zadrzewienia, w tym realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych;
  4. nadzór merytoryczny nad oświetleniem ulic miejskich i gminnych, w tym prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej;
  5. stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, w tym czyszczenie, konserwacja oraz bieżąca pielęgnacja rabat kwiatowych i roślin ozdobnych;
  6. prowadzenie spraw wynajmu terenów gminnych na imprezy plenerowe (wesołe miasteczka, cyrk, itp.);
  7. utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych, w tym tablic ogłoszeniowych, koszy na śmieci, ławek itp.;
  8. nadzorowanie pracy inkasentów opłaty targowej;
  9. prowadzenie spraw związanych z wynajmem koszy na śmieci;
  10. organizacja obsługi dworca autobusowego;
  11. prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego, konserwacji i napraw urządzeń na placach zabaw, będących w zarządzie gminy;
  12. utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
  13. prowadzenie bieżących remontów budynków i lokali gminnych;
  14. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
  15. nadzorowanie pracy sprzętu do konserwacji terenów zielonych (ciągnik, kosiarki, itp.);
  16. prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt;
  17. obsługa techniczna imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Urząd;
  18. nadzorowanie wykonywania przez osoby skazane wyrokiem Sądu, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 3. Do zadań Referatu Zarządu Dróg należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu;
  2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  3. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zmiany organizacji ruchu;
  4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie wysokości opłat i kar pieniężnych w tym zakresie;
  5. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
  6. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
  7. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  8. orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego;
  9. wyrażanie zgody usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze;
  10. opiniowanie przebiegu dróg powiatowych;
  11. zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów miejskich;
  12. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ciągów pieszych i placów miejskich, w tym wykonywanie bieżących remontów i napraw;
  13. prowadzenie spraw z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych, wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego;
  14. naprawa i konserwacja pionowych i poziomych znaków drogowych oraz umieszczanie nowych znaków w sposób zgodny z organizacją ruchu drogowego;
  15. bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych;
  16. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
  17. nadzorowanie pracy sprzętu transportowego (samochody ciężarowe, koparko-ładowarka, wózek widłowy);
  18. wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, a w szczególności:
   1. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
   2. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania,
   3. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:18:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:19:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:19:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »